Nemzeti Sírhelyek


Demkó Kálmán, vajnághi

Rövid leírás

Demkó Kálmán, vajnághi

A trsztenai algimnázium h. tanára (1877–1878), a lőcsei főreáliskola r. tanára (1878–1896); igazgatóhelyettese (1889–1891) és igazgatója (1891–1896). A budapesti VIII. kerületi állami főgimnázium igazgatója (1896–1907). Lőcsén rendezte a levéltár 1319–1780 közötti iratanyagát. Mint autonóm homonnai kerületi képviselő részt vett a katolikus autonómiai kongresszuson és a görögkatolikusok által megindított liturgiai mozgalomban. Országgyűlési képviselő (Nagymihályi választókerület, 1906. jan.–ápr.), a Fejérváry-kormány bukása után elvesztette mandátumát (1906. ápr.), mint igazgató betegszabadságra ment, majd az 1906/07. tanév végén nyugdíjaztatta magát.

A Szepesvármegyei Történelmi Társulat alapító titkára (1883-tól), a Műemlékek Országos Bizottságának külső tagja (1886-tól). A Szepesvármegyei Történelmi Társulat Évkönyve (1885–1896), a Szepesvármegyei Történelmi Társulat Millenniumi Kiadványai c. könyvsorozat szerkesztője (1896-tól). A budapesti Görög-Katholikus Hírlap (1903-tól) és a Nedjilja c. ruszin hetilap munkatársa, szerkesztője.

A Szepesség történetével, elsősorban a szepesi szászok művelődéstörténetével, orvostörténettel, Lőcse város és környéke történetével foglalkozott.