Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

1. Hivatalos név (teljes név)

Nemzeti Örökség Intézete

2. Székhely

1086 Budapest Fiumei út 16-18.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1086 Budapest Fiumei út 16-18.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 (1) 795 3179

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 (1) 795 0006

6. Központi elektronikus levélcím

nori@nori.gov.hu

7. A honlap URL-je

 

http://intezet.nori.gov.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálattal a Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélkapcsolati vezetővel a Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik.

10. Az ügyfélfogadás rendje

 

II. A SZERVEZETI STRUKTÚRA

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti ábra

III. A SZERV VEZETŐI

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Móczár Gábor

főigazgató

Telefon: +36 (1) 795 3179

Elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

http://intezet.nori.gov.hu/rolunk/vezetoink/

A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Nemzeti Örökség Intézete irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs a Nemzeti Örökség Intézete tulajdonában vagy irányítása alatt gazdálkodó szervezet.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs a Nemzeti Örökség Intézete által alapított közalapítvány.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs a Nemzeti Örökség Intézete által alapított lap.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Miniszterelnökség

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Telefon: +36 1 795 5000

Telefax: +36-1-795-0381

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.

Elektronikus levélcím: erkeztetok@me.gov.hu

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincs a Nemzeti Örökség Intézete által alapított költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2012. (V. 14.) Korm. rendelet

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat mellékletei I.

Adatkezelési szabályzat mellékletei II. 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) 2013-ban jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti emlékezet és emlékezés számára intézményes kereteket biztosítson.

Az Intézet tevékenységi körébe tartoznak – többek között – az országosan mintegy 6000 sírhelyet magában foglaló nemzeti sírkerttel, a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok, vagy a Fiumei Úti Sírkert üzemeltetése és népszerűsítése.

Meggyőződésünk, hogy a kulturális örökség nemcsak fizikai értelemben, hanem szellemi síkon, egy nemzet polgárainak tudatában is megőrzendő: ezt a célt szolgálják megemlékezéseink, a konferenciáink, kiadványaink. A 21. századi globalizált világ egyetemes és hazai vonatkozásban is legfontosabb kihívása az emlékezetkultúra területén a fiatal generációk megszólítása, aktív szerepvállalásra késztetése, amelyre szintén nagy hangsúlyt fektetünk.

A Nemzeti Örökség Intézetének feladatait a 144/2013 (V. 14.) kormányrendelet 4. §-a sorolja fel.

A NÖRI tevékenységéről szóló angol nyelvű tájékoztató itt olvasható. 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nincsenek a Nemzeti Örökség Intézeténél hatósági ügyek.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A Nemzeti Örökség Intézete – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

E-aláírás tanúsítványok nyilvántartása

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Nemzeti Örökség Intézete kiadványai elérhetőek a http://intezet.nori.gov.hu/kiadvanyaink/ oldalon.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Nemzeti Örökség Intézete nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Nemzeti Örökség Intézete nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Nemzeti Örökség Intézete nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Nemzeti Örökség Intézete nem testületi formában működik, nincsenek testületi előterjesztések, arra adott észrevételek.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Aktuális pályázataink: 

Álláspályázatok 

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nemzeti Örökség Intézete hirdetményei, közleményei elérhetőek a http://intezet.nori.gov.hu/hirek/ oldalon.

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adatok) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be a holnapról letölthető igénylőlap kitöltésével, vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés benyújtásával.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Nemzeti Örökség Intézete Főigazgatói Titkársága

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1. személyesen a Nemzeti Örökség Intézete Főigazgatói Titkárságán (1086 Budapest, Fiumei út 16-18.)

2. Írásban a Nemzeti Örökség Intézete Főigazgatói Titkárság, 1086 Budapest, Fiumei út 16-18. postai címen.

3. Elektronikusan a nori@nori.gov.hu címen.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Bovard Kft. (nori@bovard.hu)

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 2023. II. negyedév

2023. I. negyedév 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Nemzeti Örökség Intézeténél nincs különös közzétételi lista.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Nemzeti Örökség Intézeténél nincs egyedi közzétételi lista.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

2019. évi zárszámadásról szóló jelentés

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KSH statisztikák

2022_2237_IV

2022_2237_III

2022_2237_I

2022_2237_II

2021_2240

2021_1933

2021_1799

2021_1670

2021_2237_II.

2021_2237_III.

2021_2237_IV.

2020_1799

2021_2237 I.

2020_2240

2020_1933

2020_2237_IV.

2020_2237_III.

2020_2237 II.

2020_2237

2019_2240

2019_2237

2019_1933

2019_1640

2019_1799

2019_2237_III

2019_2237_II

2019_1799

2019_2237_I

2018_2237_I
2018_2237_II
2018_2237_III
2018_2237_IV
2018_1933
2018_2240

2017_1640
2017_1799
2017_1933
2017_2237_I
2017_2237_II
2017_2237_III
2017_2237_IV
2017_2240

 

Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2021. évi beszámoló

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Működés

I. A foglalkoztatottak

Létszám és bér 2022 IV. negyedév

Létszám és bér 2022 III. negyedév

Létszám és bér 2022 II. negyedév

Létszám és bér 2022 I. negyedév

Létszám és bér 2021. IV. negyedév

Létszám és bér 2021. III. negyedév

Létszám és bér 2021. II. negyedév

Létszám és bér 2021. I. negyedév

Létszám és bér 2020 IV. negyedév

Létszám és bér 2020 III. negyedév

Létszám és bér 2020 II. negyedév

Létszám és bér 2020. I. negyedév

Létszám és bér 2019. IV. negyedév

Létszám és bér 2019. III. negyedév

Létszám és bér 2019. II. negyedév

Létszám és bér 2019. I. negyedév 

Létszám és bér 2018.

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Nemzeti Örökség Intézete nem nyújt támogatásokat.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió forint feletti szerződések:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik ilyen adatokkal.

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Nemzeti Örökség Intézete nem rendelkezik ilyen dokumentumokkal, a szerződésekkel.

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi összegzések (villamos energia 04.06., villamos energia 04.13., építési beruházás, elektromos kisbusz, zöldfelület karbantartás, földgáz energia 1. kör, földgáz energia 2. kör, földgáz energia 3. kör, hamuszoró kegyhely kialakítása, őrzés védelem)

2022. összesített beszerzési és közbeszerzési terv

2022. közbeszerzési terv

2021. évi összegzések (takarítás, villamosenergia, sírkert, temetkezés, kertészeti gépek, épületfelújítás)

2020. évi összegzések (sírkert, örzés-védelem, zöldfelület)

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi összegzések (sírkert, takarítás, temetkezés, villamosenergia, zöldfelület

2019. évi közbeszerzési terv módosítása II. 

2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés

2019. évi közbeszerzési terv módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi összegzések (kiadványok, sírkert, értékleltár)

2017. évi közbeszerzési terv (első, második, harmadik)

2017. évi összegzések:
2017_Összegzés Fiumei Sírkert_Salgótarjáni u.temető síremlékek felületvédelme_temető karbantart.
2017_Összegzés_ Nemzeti Sírkert egyes elemeinek komplex felújítása 2017_1 szakasz
2017_Összegzés_Felújított Apponyi hintó elhelyezésének építési munkái
2017_Összegzés_Földgáz energia beszerzés 2017_2018
2017_Összegzés_Ingatlan érték felülvizsgálati feladatok
2017_Összegzés_Köztérvilágítás, valamint energiahálózat bővítése
2017_Összegzés_Közvagyon
2017_Összegzés_Temetkezési szolgáltatások
2017_Összegzés_Villamos energia beszerzés 2017_2018